logo logo
logo bip
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
 
Urząd Miejski Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
ogłasza nabór na stanowisko
 
podinspektora ds. gospodarki przestrzennej
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
 
1.    Wymagania kwalifikacyjne kandydata :
 
             -konieczne
-    wyższe studia magisterskie o kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie  planowania  przestrzennego,
-    staż pracy min. 2 lata,
-    znajomość j. angielskiego
- pożądane
-    posiadanie uprawnień urbanistycznych,
-    znajomość obsługi komputera,
-    prawo jazdy,
 
2.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-    prowadzenie spraw związanych z planami miejscowymi zagospodarowania przestrzennego,
-    przygotowywanie planów rewitalizacji,
-    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków będących w kompetencji gminy
-     
3.    Wymagane dokumenty:
- CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej
- list motywacyjny
                  - kwestionariusz osobowy
                  - zapytanie o karalność
- odpis dyplomu
- zdjęcie ( 1 szt)
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 
Oferty zawierające CV i pozostałe w/w dokumenty należy przesłać pod adres:
 
Urząd Miejski Kościana
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki przestrzennej
lub składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego
w terminie do 12 września 2005r.
 
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
Uwaga!
Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (adres bip.koscian.pl) po upływie terminu do złożenia dokumentów upowszechniona zostanie lista kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne , określone w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, zostanie upowszechniona  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kościanie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r . o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).