logo logo
logo bip
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kościanie

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

referenta

w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

-przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

  rodzinnych,

-prowadzenie postępowania w sprawach o zaliczkę alimentacyjną,

-ustalanie dochodu rodziny zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz weryfikacja

  prawa do świadczeń rodzinnych,

-kompletowanie i opracowywanie dokumentów zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, w 

  tym: wprowadzanie danych do systemu komputerowego, przygotowywanie i wydruk decyzji

  dotyczących świadczeń rodzinnych,

-wypłata przyznanych świadczeń,

-sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych,

 

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie średnie.

2.Pozostawanie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy, jako osoba bezrobotna.

3.Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pracownikach,

  samorządowych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce

  alimentacyjnej,

4.Zdolność do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

5.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera z systemem Windows XP.

6.Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office (Word, Excel).

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.Wykształcenie wyższe.

2.Tytuł zawodowy informatyka lub ekonomisty.

3.Umiejętność redagowania i analizowania dokumentów związanych z ustawą o świadczeniach

  rodzinnych, ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce

  alimentacyjnej i formułowania wniosków.

4.Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5.Umiejętność pracy w zespole.

6.Wysokie poczucie odpowiedzialności.

7.Dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

  przestępstwo popełnione umyślnie,

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

  rekrutacji,

-życiorys.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 07 października 2005r.

pod adres:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szczepanowskiego 1

64-000 Kościan

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs-referent

 

Inne informacje:

Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.