logo logo
logo bip
Ośrodek Rehabilitacyjny ogłasza przetarg na Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego
Kościan, dnia 08.09.2005r.
 
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży
Ul. Ks. Bączkowskiego 11 a
64-000 Kościan
tel/fax (0 prefiks 65) 512-12-70
adres e-mail:orkoscian@wp.pl
  
 
 
OGŁASZA   PRZETARG    NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA:
 
Modernizacja  pomieszczeń w budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego
 
                  Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja pomieszczeń  (pomieszczenia gospodarcze, łazienka, korytarz, pokoje do zajęć, separatka, i sanitariaty dla personelu) na parterze budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego , oraz  prace budowlane przygotowujące miejsce w celu zamontowania  platformy dżwigowej. CVP - 45313100-5, 45215221-2
 
Na szereg prac  modernizacji w budynku składają się :
Roboty budowlane :
      -   przebudowa ścianek działowych
      -   wymiana stolarki drzwiowej , okiennej i parapetów
      -   skucie starych tynków ścian, sufitów  oraz posadzek
-    położenie nowych tynków oraz okładzin z nowych płytek ceramicznych  
-    na ścianach i  podłogach
 Roboty sanitarne:
           Demontaż  i montaż rur instalacji  kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o.
           wraz z  urządzeniami  i armaturą
Roboty elektryczne:
           wymiana w całości przewodów elektrycznych, gniazd, opraw oświetleniowych.
 
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia  podpisania umowy do dnia  30.11.2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w:
Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
64-000 Kościan  ul. Ks. Bączkowskiego 11a
w gabinecie Dyrektora
 
Oferty należy składać do dnia  29.09.2005r. do godz     9:00 w
Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
64-000Kościan ul. Ks. Bączkowskiego 11a
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  29.09.2005r. godz 10:00 w:
Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
64-000 Kościan, ul.Ks.Bączkowskiego 11a
 
Kryteria oceny oferty dla przedmiotu zamówienia:
          -cena*                                    -       90%
          -gwarancja wykonania           -      10%
ˇ    - całkowita wartość wykonania przedmiotu zamówienia     
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu do składania ofert.
Wykonawca nie wnosi wadium.
 
 
Zgodnie z art.22 ust 1 ustawy Prawo  zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień               
b)    posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.