logo logo
logo bip
Podstawy prawne działania, kompetencje

Kompetencje Burmistrza

Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje uchwały Rady  Miejskiej Kościana i zadania Gminy Miejskiej Kościan przy pomocy Urzędu Miejskiego Kościana, którego jest kierownikiem.
Zasady kierowania  Urzędem określa Regulamin organizacyjny Urzędu uchwalony przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
 
Do zadań  burmistrza należy:
- reprezentowanie gminy na zewnątrz,
- wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
- gospodarowanie mieniem gminnym,
- wykonywanie budżetu gminy,
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuzbowego wobec pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- nadzór w zakresie gospodarowania środkami puiblicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
- upoważnienie swojego zastępcy lub pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i działalności gospodarczej od pracowników samorządowych.
 
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz przekazuje je na zewnątrz.
 
Do kompetencji Burmistrza należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.