logo logo
logo bip
2006

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana w 2006 r.(kadencja 2006-2010)

Zarządzenie nr 1/06 z dnia 07.12.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awnas na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 2/06 z dnia 07.12.2006 r. w sprawie odwołania Z-cy Burmistrza Miasta Kościana
Zarządzenie nr 3/06 z dnia 07.12.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na II sesji w dniu 6 grudnia 2006 r.
Zarządzenie nr 4/06 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 5/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie waloryzacji opłat z tytułu udostępnenia mienia komunalnego na okres do trzech lat
Zarządzenie nr 6/06 z dnia 12.12.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położónego w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5
Zarządzenie nr 7/06 z dnia 14.12.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 8/06 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2007 rok
Zarządzenie nr 9/06 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na III sesji w dniu 14.12.2006 r.
Zarządzenie nr 10/06 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 11/06 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 12/06 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ogoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 13/06 z dnia 19.12.2006 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Zespołu Szkół Nr 2 w Kościanie
Zarządzenie nr 14/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 15/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie
Zarządzenie nr 16/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 17/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2006 r.

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana w 2006 r.(kadencja 2002-2006)

Zarządzenie nr 718/06  z dnia 05.01.2006 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 719/06 z dnia 05.01.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia oraz ustanowienia służebności drogowej
Zarządzenie nr 720/06  z dnia 09.01.2006 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 721/06  z dnia 10.01.2006 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności gruntu
Zarządzenie nr 722/06 z dnia 13.01.2006 r. w sprawie opracowania układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 rok
Zarządzenie nr 723/06  z dnia 17.01.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 724/06  z dnia 25.01.2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zarządzenie nr 725/06 z dnia 27.01.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XL sesji w dniu 26 stycznia 2006 r.
Zarządzenie nr 726/06 z dnia 27.01.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 727/06  z dnia 31.01.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 728/06  z dnia 16.02.2006 r. w sprawie podziału środków finansowych budżetu miasta Kościana na rok 2006 przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zarządzenie nr 729/06 z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie
Zarządzenie nr 730/06 z dnia 28.02.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 731/06 z dnia 28.02.2006 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 732/06 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 733/06 z dnia 03.03.2006 r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji ds. Stypendiów Sportowych
Zarządzenie nr 734/06 z dnia 07.03.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy Miasta Kościan przez firmę Metalchem - Kościan Spółka z o.o. w nazwie oraz w znakach reklamowych
Zarządzenie nr 735/06 z dnia 08.03.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie wydatków w ramach działów
Zarządzenie nr 736/06 z dnia 14.03.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 737/06 z dnia 17.03.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLI sesji w dniu 16 marca 2006 r.
Zarządzenie nr 738/06 z dnia 20.03.2006 r. uchylające Uchwałę nr 192/92 Zarządu Miasta Kościana z dnia 2.12.1992 r. w sprawie wyrażenia zgody Cukrowni Kościan S.A. w Kościanie na używanie nazwy Miasta Kościan w znaku towarowym oraz w nazwie przedsiębiorstwa
Zarządzenie nr 739/06 z dnia 20.03.2006 r. uchylające Uchwałę nr 983/97 z dnia 7.01.1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie w znaku towarowym nazwy Kościan przez ,,KONWIN'' S.A. Zakłady Przemysłu Spożywczego w Kościanie
Zarządzenie nr 740/06 z dnia 20.03.2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościana za 2005 rok
Zarządzenie nr 741/06 z dnia 20.03.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 742/06 z dnia 21.03.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 616/05 z dnia 14.07.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 743/06 z dnia 21.03.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 644/05 z dnia 02.09.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 744/06 z dnia 21.03.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 723/06 z dnia 17.01.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 745/06 z dnia 21.03.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 746/06  z dnia 30.03.2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Zarządzenie nr 747/06 z dnia 30.03.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 748/06  z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościanana 2006 r.
Zarządzenie nr 749/06 z dnia 03.04.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan przez firmę Wytwórnia Lodów WSG Spółka z o.o. w Kościanie
Zarządzenie nr 750/06 z dnia 03.04.2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Zarządzenie nr 751/06 z dnia 03.04.2006 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 752/06 z dnia 10.04.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 753/06 z dnia 10.04.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 754/06 z dnia 12.04.2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/02 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie zasad przygotowywania przez wydziały Urzędu Miejskiego zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana w zakresie realizowanych zadań organu gminy
Zarządzenie nr 755/06 z dnia 25.04.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 756/06 z dnia 28.04.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLII sesji w dniu 27.04.2006 r.
Zarządzenie nr 757/06 z dnia 28.04.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 758/06 z dnia 04.05.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 759/06 z dnia 17.05.2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy gruntów podczas obchodów XX Dni Kościana
Zarządzenie nr 760/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLIII sesji w dniu 18 maja 2006 r.
Zarządzenie nr 761/06 z dnia 19.05.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie przetargowym, położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 762/06  z dnia 23.05.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 763/06 z dnia 25.05.2006 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego na okres do trzech lat oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 764/06 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 765/06 z dnia 765/06 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 766/06 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 767/06 z dnia 01.06.2006 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności gruntu
Zarządzenie nr 768/06 z dnia 01.06.2006 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 769/06 z dnia 01.06.2006 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej nieruchomości gruntowych
Zarządzenie nr 770/06 z dnia 05.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 771/06 z dnia 12.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 772/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie nr 773/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 774/06 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej
Zarządzenie nr 775/06 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie odwołania ograniczenia pobierania wody pitnej
Zarządzenie nr 776/06 z dnia 21.06.2006 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 01.07. do 15.08.2006 r.
Zarządzenie nr 777/06 z dnia 27.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 778/06 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLIV sesji w dniu 29 czerwca 2006 r.
Zarządzenie nr 779/06 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresi dochodów i wydatkow oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 780/06 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 781/06 z dnia 11.07.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 777/06 z dnia 27.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 782/06 z dnia 14.07.2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 82/92 Zarządu Miasta Kościana z dnia 5.06.1992 r.
Zarządzenie nr 783/06 z dnia 17.07.2006 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 595/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 10.06.2005 r.
Zarządzenie nr 784/06 z dnia 18.07.2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 785/06 z dnia 19.07.2006 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 786/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 787/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 788/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 789/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 790/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 791/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 792/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 793/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 794/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 795/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 796/06 z dnia 21.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 797/06 z dnia 24.07.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 798/06 z dnia 25.07.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 799/06 z dnia 31.07.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 800/06 z dnia 10.08.2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 777/06 z dnia 27.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 801/06 z dnia 10.08.2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 763/06 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego na okres do trzech lat oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie nr 802/06 z dnia 18.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym, położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
Zarządzenie nr 803/06 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego i utworzenia Plutonu Ratownictwa Ogólnego - formacji obrony cywilnej na terenie miasta Kościana
Zarządzenie nr 804/06 z dnia 21.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 i Wały Żegockiego 2
Zarządzenie nr 805/06 z dnia 28.08.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 806/06 z dnia 28.08.2006 r. w sprawie powołania komisji przteargowej
Zarządzenie nr 807/06z dnia 29.08.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 808/06z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Miasta Kościana za I półrocze 2006 roku
Zarządzenie nr 809/06 z dnia 01.09.2006 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu 
Zarządzenie nr 810/06z dnia 01.09.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 811/06z dnia 06.09.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 812/06z dnia 12.09.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w Kościanie na zapleczu ul. Śmigielskiej
Zarządzenie nr 813/06 z dnia 18.09.2006 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta Kościana na 2007 rok
Zarządzenie nr 814/06 z dnia 18.09.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLV sesji w dniu 14 września 2006 r.
Zarządzenie nr 815/06 z dnia 18.09.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 816/06 z dnia 18.09.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 817/06 z dnia 25.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 818/06 z dnia 25.09.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 819/06 z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 820/06 z dnia 02.10.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 821/06 z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 822/06 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 823/06 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców
Zarządzenie nr 824/06 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Zarządzenie nr 825/06 z dnia 27.10.2006 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
Zarządzenie nr 826/06 z dnia 27.10.2006 r. w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2007 rok
Zarządzenie nr 827/06 z dnia 30.10.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XLVI sesji w dniu 26 października 2006 r.
Zarządzenie nr 828/06 z dnia 31.10.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 829/06 z dnia 31.10.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 830/06 z dnia 10.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 831/06 z dnia 15.11.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 832/06 z dnia 17.11.2006 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie środka trwałego jednostce OSP Kościan
Zarządzenie nr833/06 z dnia 22.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie dochodów i wydatków
Zarządzenie nr 834/06 z dnia 22.11.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie 835/06 z dnia 23.11.2006 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie środka trwałego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Zarządzenie nr 836/06 z dnia 28.11.2006 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na I sesji w dniu 24 listopada 2006 r.
Zarządzenie nr 837/06 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kościana na 2006 r. w zakresie wydatków oraz rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 838/06z dnia 30.11.2006 r. w sprawie zmian układu jednostkowego budżetu Miasta Kościana na 2006 r.
Zarządzenie nr 839/06 z dnia 05.12.2006 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie