logo logo
logo bip
2011

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2011 rok

Zarządzenie nr 20/11 z dnia 03.01.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na III sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.
Zarządzenie nr 21/11 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 22/11 z dnia 10.01.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana będących realizacją zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury i sztuki, promocji i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej
zał. nr 1
Zarządzenie nr 23/11 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 31.01.2011 r. do 11.02.2011 r.
Zarządzenie nr 24/11 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 25/11 z dnia 12.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 26/11 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup energii elektrycznej świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 27/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 28/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia
Zarządzenie nr 29/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 30/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 31/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 32/11 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 33/11 z dnia 19.01.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 3/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. dot. powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r.
Zarządzenie nr 34/11 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
Zarządzenie nr 35/11 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok
Zarządzenie nr 36/11 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu
Zarządzenie nr 37/11 z dnia 25.01.2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 38/11 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ustanowienia opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie
Zarządzenie nr 39/11 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 31.01.2011 r do 11.02.2011 r.
Zarządzenie nr 40/11 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na IV sesji w dniu 27 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 41/11 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 42/11 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 16/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku
Zarządzenie nr 43/11 z dnia 31.01.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
Zarządzenie nr 44/11 z dnia 03.02.2011 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego dla Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 45/11 z dnia 03.02.2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Podatków i Windykacji do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń
Zarządzenie nr 46/11 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kościanie przy ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 47/11 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Jana Kasprowicza w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie nr 48/11 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 49/11 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 50/11 z dnia 15.02.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 642/10 Burmistrza Miasta Kościana
Zarzadzenie nr 51/11 z dnia 28.02.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 52/11 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat
Zarządzenie nr 53/11 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody "KOŚCIAN DZIĘKUJE"
Zarządzenie nr 54/11 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 671/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 października 2005 r.
Zarządzenie nr 55/11 z dnia 07.03.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 56/11 z dnia 08.03.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych
Zarządzenie nr 57/11 z dnia 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Al. Koszewskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 58/11 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na V sesji w dniu 17 marca 2011 r.
Zarządzenie nr 59/11 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
Zarządzenie nr 60/11 z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 61/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2010 rok
Zarządzenie nr 62/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2010 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 63/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 64/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan przez firmę Wytwórnia Lodów WSG Spółka z o. o. w Kościanie
Zarządzenie nr 65/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 3/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. dot. powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r.
Zarządzenie nr 66/11 z dnia 01.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na Osiedlu Konstytucji 3 Maja
Zarządzenie nr 67/11 z dnia 04.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2011 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
Zarządzenie nr 68/11 z dnia 08.04.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 69/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 70/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 71/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 72/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 73/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 74/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka
Zarządzenie nr 75/11 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
Zarządzenie nr 76/11 z dnia 22.04.2011 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
Zarządzenie nr 77/11 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan
Zarządzenie nr 78/11 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 79/11 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego
Zarządzenie nr 80/11 z dnia 04.05.2011 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu
Zarządzenie nr 81/11 z dnia 05.05.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2011 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 82/11 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie wydłużenia terminu dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalifikacyjnej
Zarządzenie nr 83/11 z dnia 11.05.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na dofinansowanie rozwoju sportu w 2011 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
Zarządzenie nr 84/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan
Zarządzenie nr 85/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kościanie
Zarządzenie nr 86/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie przyznania Samorządowi Szkolnemu Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie Nagrody Miasta Kościana ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE''
Zarządzenie nr 87/11 z dnia 17.05.2011 r w sprawie przyznania Towarzystwu Śpiewu ,,LUTNIA'' Nagrody Miasta Kościana ,,KOŚCIAN DZIĘKUJE''
Zarządzenie nr 88/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy i herbu miasta Kościan przez firmę P.P.H.U. ,,VOGHT'' w Kościanie
Zarządzenie nr 89/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 90/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VI sesji w dniu 12 maja 2011 r.
Zarządzenie nr 91/11 z dnia 17.05.2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2011
Zarządzenie nr 92/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 93/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
Zarządzenie nr 94/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie darmowego korzystania z basenu kąpielowego dla dzieci do 13 roku życia
Zarządzenie nr 95/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 24.06.2011 r. do 31.08.2011 r.
Zarządzenie nr 96/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 671/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 października 2005 r.
Zarządzenie nr 97/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 98/11 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Kościana i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan oraz zasad jej koordynacji
Zarządzenie nr 99/11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie Regulaminu II dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" i powołania Komisji Kwalfikacyjnej
Zarządzenie nr 100/11 z dnia 14.06.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 101/11 z dnia 14.06.2011 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 102/11 z dnia 20.06.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VII sesji w dniu 16 czerwca 2011 r.
Zarządzenie nr 103/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 104/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 105/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 106/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 107/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie: upoważnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego do wydawania decyzji administracyjnych oraz do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza
Zarządzenie nr 108/11 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 109/11 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 110/11 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 
Zarządzenie nr 111/11 z dnia 07.07.2011 r. w sprawie godzin obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie  od 08.07.2011 r. do 31.08.2011 r.
Zarządzenie nr 112/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 113/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i utraty mocy Zarządzenia nr 642/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 04 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie nr 114/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 115/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 116/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 117/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 118/11 z dnia 19.07.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 119/11 z dnia 20.07.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 120/11 z dnia 29.07.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2010 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 121/11 z dnia 02.08.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 122/11 z dnia 02.08.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 123/11 z dnia 09.08.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 124/11 z dnia 17.08.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 125/11 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie nr 126/11 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Miejskiej Kościan do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 127/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VIII sesji w dniu 25 sierpnia 2011 r.
Zarządzenie nr 128/11 z dnia 30.08.2011 r.  w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie nr 129/11 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2011 roku
Zarządzenie nr 130/11 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
zał. nr 7
zał. nr 8
zał. nr 9
Zarządzenie nr 131/11 z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 132/11 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 133/11 z dnia 06.09.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia znajdującego się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 134/11 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
Zarządzenie nr 135/11 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana Nr 596/05 z dnia 14.06.2005 r. z poźn. zm.
Zarządzenie nr 136/11 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 137/11 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan
Zarządzenie nr 138/11 z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych
zał. nr 1
Zarządzenie nr 139/11 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
Zarządzenie nr 140/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie upoważnienia p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta do wydawania decyzji administracyjnych
Zarządzenie nr 141/11 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 142/11 z dnia 04.10.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na IX sesji w dniu 29 września 2011 r.
Zarządzenie nr 143/11 z dnia 04.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie nazwy i herbu miasta Kościan przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kościanie
Zarządzenie nr 144/11 z dnia 04.10.2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2011
Zarządzenie nr 145/11 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 146/11 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Henryka Florkowskiego w Kościanie
Zarządzenie nr 147/11 z dnia 14.10.2011 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Muzeum na czas przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego im. Henryka Florkowskiego w Kościanie
Zarządzenie nr 148/11 z dnia 18.10.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowo-produkcyjno-administracyjnej znajdującej się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 149/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 586/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01 czerwca 2005 r.
Zarządzenie nr 150/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 664/05 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 października 2005 r.
Zarządzenie nr 151/11 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 553/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie nieruchomości
Zarządzenie nr 152/11 z dnia 02.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 153/11 z dnia 03.11.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na X sesji w dniu 27 października 2011 r.
Zarządzenie nr 154/11 z dnia 08.11.2011 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 155/11 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 156/11 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
Zarządzenie nr 157/11 z dnia 14.11.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
Zarządzenie nr 158/11 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 159/11 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 160/11 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
Zarządzenie nr 161/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat
Zarządzenie nr 162/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Piaskowej
Zarządzenie nr 163/11 z dnia 23.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka
Zarządzenie nr 164/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie w roku 2011
zał. nr 1
Zarządzenie nr 165/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jej działania
Zarządzenie nr 166/11 z dnia 29.11.2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XI sesji w dniu 24 listopada 2011 r.
Zarządzenie nr 167/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościana na 2011 r.
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
Zarządzenie nr 168/11 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Piaskowej i utraty mocy Zarządzenia nr 162/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 23 listopada 2011 r.
Zarządzenie nr 169/11 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka i utraty mocy Zarządzenia nr 163/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 23 listopada 2011 r.
Zarządzenie nr 170/11 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wykupu w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka
Zarządzenie nr 171/11 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie ustanowienia opłat za przyjmowane odpady komunalne na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie
Zarządzenie nr 172/11 z dnia 13.12.2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zarządzenie nr 173/11 z dnia 13.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z udziałem w gruncie oraz prawie własności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali
Zarządzenie nr 174/11 z dnia 13.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustanowienia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 175/11 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
Zarządzenie nr 176/11 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Zarządzenie nr 177/11 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wyposażenia w środki trwałe Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie
Zarządzenie nr 178/11 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w roku 2012
Zarządzenie nr 179/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam
Zarządzenie nr 180/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana
zał. nr 1
Zarządzenie nr 181/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu
Zarządzenie  nr 182/11 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie przekazania urządzenia nr 4 na placu zabaw przy ul. Żeromskiego
Zarządzenie nr 183/11 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2011 do 2021
zał. nr 1
Zarządzenie nr 184/11 z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4