logo logo
logo bip

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2017 r.

Zarządzenie nr 349/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 350/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 351/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 352/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 353/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XIX sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 354/17 z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r.

Zarządzenie nr 355/17 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 356/17 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

zał. nr 1

Zarządzenie nr 357/17 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XX sesji w dniu 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 358/17 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 359/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 360/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościana do sporządzanych pism oraz na zaproszeniach Wielkopolskiej Ligi Kopa Sportowego

Zarządzenie nr 361/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2017 roku

Zarządzenie nr 362/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 363/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku

Zarządzenie nr 364/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie nr 365/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościan do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr 366/17 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 367/17 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 368/17 z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 362/17 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

zał. nr 1

Zarządzenie nr 369/17 z dnia 15.02.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

Zarządzenie nr 370/17 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowo-produkcyjnych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 371/17 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do roku

Zarządzenie nr 372/17 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Kościanie przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do roku

Zarządzenie nr 373/17 z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do roku

Zarządzenie nr 374/17 z dnia 27.02.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXI sesji w dniu 23 lutego 2017 r.

Zarządzenie nr 375/17 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

zał. nr 1  

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 376/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz określenia regulaminu jego działania

Zarządzenie nr 377/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 596/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie zmiany zarządzenia nr 553/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie nieruchomości

Zarządzenie nr 378/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 379/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 380/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 381/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonych w Kościanie przy Pl. Wolności

Zarządzenie nr 382/17 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Kościanie przy ul. Składowej

Zarządzenie nr 383/17 z dnia 03.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

zał. nr 1

Zarządzenie nr 384/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu

Zarządzenie nr 385/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 386/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 387/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Miejską Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 388/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 389/17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku nr 5 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 390/17 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016 rok

Zarządzenie nr 391/17 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 392/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 393/17 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXII sesji w dniu 30 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 394/17 z dnia 06.04.201r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie nr 395/17 z dnia 06.04.201r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 396/17 z dnia 06.04.201r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie nr 397/17 z dnia 06.04.201r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 398/17 z dnia 06.04.201r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mająkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych