logo logo
logo bip
Ogłoszenia i komunikaty

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie za pomocą adresu szymon.slusarek@koscian.eu.  telefon: 65 512 28 22

3. Administrator danych osobowych - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie;

b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe prztwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Informacja o wyniku pierwszego ofertowego pisemnego przetargu nieograniczonego na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia o powierzchni 18 m2

 

 

Informacja o wyniku pierwszego ofertowego pisemnego przetargu  nieograniczonego na wynajem na okres do 3 lat  pomieszczenia o powierzchni 18 m2 znajdującego się w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie przy ulicy Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii

który odbył się w dniu 25.05.2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie.

Termin złożenia ofert upłynął w dniu 22.05.2015 r. do godz. 10.00.

Stawka miesięczna  czynszu wynosiła 199,00 zł netto miesięcznie.

Komisja przetargowa  dokonała szczegółowej analizy  złożonych ofert i stwierdziła, że w wyznaczonym  terminie złożona została 1 oferta Pani Małgorzaty Florkowskiej z ceną ofertową 209,00 zł. Oferent zaproponował stawkę o 1 % wyższą od podanej stawki wywoławczej w z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Biorąc pod uwagę zaoferowaną cenę oraz fakt, że wpłynęła do przetargu tylko jedna oferta przetarg wygrała Pani Małgorzata Florkowska za cenę 209,00 netto miesięcznie plus koszty eksploatacyjne które będą regulowane odrębnie  zgodnie z Zarządzeniem nr 10/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 grudnia 2014 r.

                                                                                   

Kościan, dnia 25.05.2015 r.

 

                                                                        /-/  Małgorzata Ratajczak

 

                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie ogłasza pierwszy ofertowy przetarg pisemny nieograniczony

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie

ogłasza pierwszy ofertowy przetarg pisemny nieograniczony

 

na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia znajdującego się w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie usytuowanego na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12  oznaczonej numerem geodezyjnym 1708/2 zapisanej w Księdze wieczystej 31576 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

I. Przedmiotem najmu jest:

1. Lokal użytkowy  w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie - I p. o powierzchni 18,00 m 2.

Stawka miesięcznego czynszu najmu do przetargu wynosi 199,00 zł netto.

Wadium do wpłaty w kwocie 50,00 zł.

II. Uczestnicy przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz.U. z 2011r.,  Nr 112, poz. 654 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1634 z późń.zm. ) o zawodzie lekarza i lekarza dentysty , z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm)

III. Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  2. adres zamieszkania lub siedzibę firmy,
  3. datę sporządzenia oferty,
  4. aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług medycznych,

5.potwierdzenie ( uwierzytelniona kserokopia podpisanej z NFZ umowy lub   zaświadczenie z NFZ o podpisaniu takiego kontraktu ) podmiotu o  posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,

6.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, które przyjmuje bez zastrzeżeń,

7.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu objętego przetargiem i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

8. Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu,

9. Dowód wpłaty wadium,

10. Numer  rachunku konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu,

11. Proponowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu za miesiąc

12. Termin zagospodarowania lokalu ,

13. Kalkulację kosztów adaptacji lokalu,

      14. Podpis składającego ofertę.

III. Czynsz nie zawiera :

- kosztów eksploatacyjnych wynajmu 1m2 / godzinę i koszty energii elektrycznej - wartość kosztów/ godzinę które będą regulowane odrębnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 10/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu.

Czynsz będzie płatny do 10- go każdego miesiąca.

Czynsz ustalony w wyniku przetargu będzie podlegał waloryzacji wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z  dniem 1 stycznia każdego roku za trzy kwartały roku poprzedzającego zgodnie z obwieszczeniem GUS.  

      Wszelkiego rodzaju prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia             działalności zostaną ustalone z Wynajmującym przed ich wykonaniem.

Najemca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich uzgodnień prawem przewidzianych.

Wadium w podanej wyżej kwocie wpłacić należy do dnia 22.05.2015 r. na konto Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie - Bank Spółdzielczy w Kościanie nr:

28 8666 0004 2002 0101 3447 0003

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12 w terminie do dnia 22.05.2015 r. do godz.10.00

z dopiskiem na kopercie „ Przetarg - wynajem lokalu  na gabinet stomatologiczny".

Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona stawka miesięcznego czynszu najmu lokalu  będzie wyższa od podanej stawki wywoławczej o 1 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie , ul. Mickiewicza 12, pokój Wicedyrektora szkoły ( I piętro).

Część jawna przetargu w obecności oferentów o godzinie 10.00.

Jeżeli kilku oferentów złoży równorzędną ofertę, wówczas z tymi oferentami zostanie  przeprowadzony przetarg ustny.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od podpisania umowy najmu.  Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż w terminie 3 dni, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu najmu.

Z oferentem który zaproponował najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny lub bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela  Wicedyrektor Waldemar Sadowski tel. 065-512-04-90.

 

Kościan, dnia 22.04.2015 r.

 

 

 

Małgorzata Ratajczak

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

w Kościanie

Ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat , położonego w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12, w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie

OGŁOSZENIE