logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

ZADANIA, STANOWISKA, UCHWAŁY

CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
 
MISJA SZKOŁY
 
We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów, a także ich dalszy los. Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich "klientów" Szkoły.
Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy Szkoły, a wyniki ewaluacji skutków działań statutowych i pozastatutowych wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
 
1. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
2. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
3. W szczególności Szkoła:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2) zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3) z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:
a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych,
b) stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia,
c) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie,
d) zapewnianie poszanowania uczniów, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
e) umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
f) wskazywanie możliwości działalności charytatywnej, m.in. w wolontariacie oraz uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi;
4) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej;
5) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
6) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym;
7) kształtuje i rozwija wśród uczniów następujące cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
8) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz wymagań egzaminacyjnych;
9) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
10) upowszechnia wiedzę prozdrowotną oraz kształtuje postawę odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych;
11) organizuje pomoc i wsparcie uczniom zagrożonym demoralizacją oraz uzależnieniami;
12) organizuje zajęcia i czynności w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w formie kół i zainteresowań i zespołów;
13) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
14) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
15) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,
16) organizuje i zapewnia uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
17) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie utworzone są następujące stanowiska pracy:
1. Dyrektor Szkoły
2. Wicedyrektorzy Szkoły
3. Nauczyciele
4. Bibliotekarze
5. Wychowawcy świetlicy
6. Pedagog szkolny
7. Główny księgowy
8. Sekretarz
9. Specjalista d/s kadrowo-finansowych
10. Referent
11. Intendentka
12. Kucharka
13. Pomoc kuchenna
14. Woźny
15. Konserwator
16. Sprzątaczka
Stanowiska wymienione w punktach: 1-6 są stanowiskami o charakterze pedagogicznym.
Stanowiska wymienione w punktach: 7-16 są stanowiskami niepedagogicznymi.