logo logo
logo bip

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2019  poz. 1696).

 

Dane teleadresowe jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga

Al. Kościuszki 3       64-000 Kościan

tel./fax.: (65) 512-04-04

Adres strony internetowej:  https://www.lo1-koscian.pl/

Adres poczty internetowej:  lo1.koscian@gmail.com 

Data publikacji strony internetowej

2014-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2014-09-27

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

 • Podwyższony kontrast
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne

 • Grafiki/zdjęcia nie są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają transkrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2)
 • Nagrane materiały filmowe nie zawierają audiodeskrypcji (wytyczna WCAG 2.1 1.2.5)
 • Informacja o wymaganym formacie danych wprowadzanych w formularzach może być niewystarczająca (wytyczna WCAG 2.1 3.3.2)
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 • Brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

Wicedyrektor Szkoły Wojciech Morawski

 • E-mail:wmorawski@lo-koscian.pl
 • Telefon: 0655120404

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.biurorzecznika@brpo.gov.pl,

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w budynku z 1928 roku, który ma trzy kondygnacje: wysoki parter i dwa piętra. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze umiejscowiona jest reprezentacyjna aula dla 330 osób. Do budynku prowadzą drzwi główne od al. Kościuszki oraz dwie pary drzwi od strony boiska: do klatki schodowej przy której ulokowana jest stołówka oraz do klatki schodowej połączonej z blokiem wychowania fizycznego.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami szkoły przez: e-mail, dziennik UONET.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planujemy w miarę możliwości doskonalić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) oraz z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.2019  poz. 1696).

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021