logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

-Zastępczy Akt Założycielski z dnia 26 czerwca 1996r.

W związku z art.106 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Oświaty (Dz.U.Nr95, poz.425 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że:

                     Liceum Ogólnokształcące

                     im.Oskara Kolberga

                     w Kościanie, ul.Al.Kościuszki 3

jest publiczną szkołą średnią ogólnokształcącą.

Jednocześnie stwierdza się na podstawie załączonej dokumentacji; że  szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1921r. jako Państwowe Gimnazjum. W okresie powojennym szkoła wznowiła działalność jako Państwowe Gimnazjum i Liceum im.Św.Stanisława Kostki dnia 5 kwietnia 1945r.Z dniem 30 listopada 1966r. szkoła przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcące im.Oskara Kolberga.

-Zarządzenie nr2/79 Kuratora Oświaty i wychowania w Lesznie z dnia 26 marca 1979r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego. Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 6 września 1974r./Nr K21-0162-2/74/ w sprawie organizacji zbiorczego zakładu szkolnego /Dz.Urz.MoiW Nr9, poz.73 z 1974r./ oraz zarządzenia MoiW z dnia 26 maja 1976r./Nr K21-0162-2/74/ zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji zakładu Szkolnego /Dz.Urz.MoiW Nr8, poz54 z 1976r./postanawiam:

Utworzenie z dniem 1 sierpnia 1979 r Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kościanie. W skład zespołu wchodzą :

  • Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga
  • Szkoła Podstawowa Nr 3

Akt Rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących KOiW – 8/93, na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty / Dz.U. Nr 95, poz. 425 – z późniejszymi zmianami, Kuratora Oświaty w Lesznie rozwiązuje z dniem 31 sierpnia 1993 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących mających siedzibę w Kościanie Al. Kościuszki 3.

Uchwała Nr XXX VII / 348 / 93 Rady Miejskiej  Kościana z dniem 21 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego  im. Oskara Kolberga w Kościanie jako zadanie własne.

Decyzja Nr 1 / 94 Kuratora Oświaty w Lesznie  z dnia 3.01.1994 r. w sprawie przekazania prowadzenia Liceum im. Oskara Kolberga w Kościanie Zarządowi Miasta Kościana o dnia 1 stycznia 1994 roku.

Uchwała Nr XXX VI / 291 / 02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.01.2002 roku w sprawie ustalenia planu sieci  publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kościańskim. Z dniem 1 września 2002 r. szkoła występuje pod nazwą :

I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie, Al. Kościuszki 3.

 
 

Podstawowymi celami i zadaniami Liceum są:
1)kształcenie i wychowywanie młodzieży,
2)rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
3)dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.

 

Do celów i zadań należy w szczególności:
1)umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego,
2)umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3)kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań określonych w przepisach o oświacie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
4)sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów,
5)organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6)umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.