logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).
2.  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 poz. 642).
3. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012 poz. 406).
4. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie nadany Uchwałą Nr XXVI/280/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2009 r.