logo logo
logo bip

Dostęp do informacji publicznej

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

            1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek 

            2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemne, bez pisemnego wniosku.

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

            1. Przesłać pocztą na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej
            2. Złożyć osobiście.
            3. Przesłać pocztą elektroniczną.
            4. Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-Puap :
/MiejskaBibliotekaKoscian/SkrytkaESP

III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

            Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. OPŁATY

            1. Opłata za 1 kserokopię:
            - format A4 - 0,10 zł
            - format A3 - 0,20 zł
            - format A4 /kolor/ - 0,52 zł
            2. Informacja na nośniku magnetycznym - 2,00 zł
            3. Dolicza się także koszty przesyłki kserokopii i nośników magnetycznych.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji lub umorzenia postępowania.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Dyrektora MBP w Kościanie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku tj. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami.

VII. UWAGI

            1. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje MBP  nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. W tym przypadku Biblioteka może powiadomić w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie 14 dni wniosku o udostępnienie danych w sposób zaproponowany przez bibliotekę postępowanie umarza się.
            2. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku biblioteka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Biblioteka w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie wymiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie.

IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.