logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, funkcje, uchwały

 I. Zadania statutowe Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kościan pod nr II. 

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Miejskiej Kościan i Powiatu Kościańskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,    

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury w mieście i regionie w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokojania potrzeb oświatowych i kulturalnych,

6) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i powiatu.

II. Stanowiska

 

1. Dyrektor - 1 etat
2. Oddział dla Dzieci
- kierownik - 1 etat
- pracownik wypożyczalni - 1 etat
- pracownik czytelni - 1 etat
3. Dział Zbiorów dla Dorosłych
- kierownik - 1 etat
- pracownicy wypożyczalni - 2 etaty
- pracownik czytelni czasopism - 1 etat
- pracownik czytelni książek - 1 etat
4. Pracownik ds. administracyjnych - 1 etat
5. Główny księgowy - 1/5 etatu
6. Specjalista ds. kadr i płac - 1/5 etatu
7. Instruktor ds. bibliotek w powiecie - 1 etat
8. Pracownik Filii Bibliotecznej nr 1 - 1 etat
9. Pracownik Filii Bibliotecznej nr 2 - 1 etat
10. Pracownicy obsługi
 - pomocnik biblioteczny - 1 etat
 - operator urządzeń technicznych - 1 etat

 

III. Uchwały

 

1. Uchwała nr XXVI/280/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie.

Statut