logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Zarzadzenie Kierownika MZGMiD w Kościanie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

W skład Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie wchodzą następujące działy:

  1. Kierownik Zakładu
  2. Zastępca Kierownika
  3. Główna Księgow
  4. Dział Finansowo-Księgowy
  5. Dział Gospodarki Mieszkaniowej
  6. Dział Gospodarki Odpadami i Usług Pogrzebowych

 

 

Zarządzenie nr 5/2008

Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

z dnia 01.09.2008 r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie.

 

Na podstawie § 8 Statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie wprowadzonego Uchwałą Nr V/32/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zmiany nazwy i uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie zarządza się, co następuje:

 

§ 1 W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2007 z dnia 07.02.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.      w § 13 skreśla się pkt. 4,

2.      § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Kierownik Zakładu nadzoruje Dział Gospodarki Odpadami i Usługi Pogrzebowe”,

3.      w § 18 skreśla się pkt. 4,

4.      skreśla się § 21,

 

§ 2 Ustala się nowy schemat organizacyjny zakładu będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 5/2008 z dnia 01 września 2008 r.

 

Na podstawie Uchwały Nr XX/214/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, został zmniejszony zakres działania Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie. Ze struktury zakładu zostały wydzielone zadania dotyczące zarządu dróg miejskich, obsługi płatnych parkingów na drogach miejskich, zapobiegania zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych oraz organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest zasadne.

 Schemat