logo logo
logo bip

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wniosek
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

 

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1. Przesłać pocztą na adres Muzeum Regionalnego w Kościanie.
2. Złożyć osobiście w muzeum.
3. Przesłać faxem.
4. Przesłać pocztą elektroniczną.
5. Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-Puap.

 

III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

IV. OPŁATY

1. Opłata za 1 kserokopię:
- format A4 - 0,50 zł
- format A3 - 1 zł
- format kolor A4 lub A3 - 2 zł
2. Informacja na nośniku magnetycznym - 3 zł
3. Dolicza się także koszty przesyłki kserokopii i nośników magnetycznych.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji lub umorzenia postepowania.
Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku tj. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami.

 

VII. UWAGI

1. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje muzeum nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. W tym przypadku muzeum może powiadomić w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli wnioskodawca nie złoży w terminie 14 dni wniosku o udostępnienie danych w sposób zaproponowany przez muzeum postępowanie umarza się.

2. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji muzeum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji
w formę wskazaną we wniosku muzeum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Muzeum w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie wymiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

VIII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Muzeum Regionalne w Kościanie.

 

IX. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Pracownicy Muzeum Regionalnego w Kościanie.