logo logo
logo bip

Informacja publiczna - klauzula

Informacja publiczna - klauzula

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 65 512 06 22,  poczta@ops.koscian.pl;
  • dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na złożony przez Panią/Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku wydania decyzji administracyjnej konieczne będzie podanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, aby administrator mógł udzielić odpowiedzi w postępowaniu administracyjnym;
  • odbiorcami danych będą uprawnione organy publiczne w przypadku prowadzenia postępowania, w związku z obowiązkami prawnymi oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, obsługa prawna);
  • dane będą przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończono sprawę - zgodnie z kategorią archiwalną akt;
  • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
  • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mailszymon.slusarek@koscian.eu