logo logo
logo bip
Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej listem tradycyjnym na poniższy adres:

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

ulica Bączkowskiego 11A, 64-000 Kościan

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.