logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
 
 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:


 1. udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzenie diagnostyki neurofizjologicznej,

 2. udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom z naruszoną sprawnością organizmu inną niż wymienione w pkt.1,

 3. udzielanie świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te zakłady,

 4. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rehabilitacji leczniczej,

 5. prowadzenie profilaktyki oraz szerzenie oświaty zdrowotnej na rzecz zapobiegania niepełnosprawnościom,

 6. współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, placówkami pomocy społecznej i innymi jednostkami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności społeczeństwa.

 
 
 
Stanowiska: 
 • Dyrektor, specjalista rehabilitacji - 1 etat
 • Główny księgowy - 1 etat
 
Administracja:
 • Starszy inspektor - 1 etat
 • Inspektor - 1 etat
 
Pion medyczny:
 • Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej - 5/8 etatu
 • Kierownik działu rehabilitacji - 1 etat 
 • Przełożona pielęgniarka - 1 etat
 • Fizjoterapeuci - 5 etatów  
 • Fizjoterapeuta, statystyk medyczny - 1 etat 
 • Psycholog - 3/4 etatu
 • Logopeda - 3/4 etatu
 • Terapeuta zajęciowy, pielęgniarz - 2 etaty
 • Terapeuta zajęciowy, pedagog - 1 etat
 • Terapeuta zajęciowy - 1 etat
 • Personel pielęgniarski - 2 etaty
 • Rejestratorka medyczna - 2 etaty
 • Starsza salowa - 2etaty 
 
Personel pomocniczy:
 • Kierowca - 2 etaty

 

UCHWAŁA NR XXXIV/360/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

STATUT