logo logo
logo bip
Budżet i inwestycje

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

- zał. 1

- zał. 2

- zał. 3

- zał.4

- zał.5

Sprawozdanie finansowe za 2018

sprawozdanie finansowe za 2018

wprowadzenie do sprawozdnia za 2018

rachunek zysków i strat

zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Sprawozdanie finansowe za 2017

Sprawozdanie finasowe za 2017

Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 2012r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

NR 1 W KOŚCIANIE

 

 

Wysokość dochodów zrealizowanych w   2012 wyniosła  246.714,76  zł.

 i w stosunku do planu rocznego osiągnęła prawidłowy wskaźnik  98,84 %. Dynamika zmian

w porównaniu do  2011 roku wyniosła 8,78 %, co spowodowane było wypracowaniem większych dochodów z wynajmu sali rehabilitacyjnej.

 

Struktura dochodów przedstawia się  następująco:

 

 

Ø  Odpłatność rodziców za przedszkole

228.322,75

 

Ø  Odpłatność personelu za wyżywienie

800,81

 

Ø  Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

1.421,04

 

Ø  Wpływy z różnych dochodów

                   4.573,66

 

Ø  Wpływy ze sprzedaży usług

                 11.596,50

 

Na wpływy ze sprzedaży usług składa się:

- usługa cateringu dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”

 

Na wpływy z różnych dochodów  składa się:

- zwrot podatku VAT za 2011 r.

- wynajem sali ćwiczeń rehabilitacyjnej

- wpłaty za obiady osób z zewnątrz

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego

 

 

             Wysokość wydatków w  2012 roku wyniosła 1.579.369,35 zł, co stanowi  99,34  % planu rocznego i osiągnęła  prawidłowy poziom. Natomiast dynamika wydatków za  2012 roku wzrosła o 10,78 % w porównaniu do   2011roku, z uwagi na wyższe wykonanie wydatków dotyczących:

- wykonania remontu sali do ćwiczeń i rehabilitacji

- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych

- zakupu energii

 

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

 

 

Ø  Wynagrodzenia  pracowników + pochodne( płaca zasadnicza, dodatek stażowy, premia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe )

1.149.659,94

 

Ø  Materiały i wyposażenie (prenumerata czasopism, środki czystości, wyposażenie i materiały remontowe do sali ćwiczeń i rehabilitacji)

109.325,82

 

Ø  Środki żywności

113.238,01

 

Ø   Pomoce naukowe, dydaktyczne (80104, 80146)

14.712,71

 

Ø  Zakup energii

61.931,80

 

Ø  Usługi w zakresie prac remontowych ( konserwacja dźwigów, naprawa sprzętu AGD, konserwacja urządzeń biurowych, drobne naprawy)

4.156,04

 

Ø  Usługi pozostałe (80104, 80146)

( kanalizacja, wywóz nieczystości, inkaso, usł. pocztowe, prace związane z remontem sali ćwiczeń i rehabilitacji)

51.399,36

 

Ø  Opłaty za Internet, telefon stacjonarny, komórkowy

4.355,49

 

Ø  Świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ZFŚS, delegacje, usługi zdrowotne, ekwiwalent ).

69.785,30

 

Ø  Różne opłaty i składki

804,88

 Sporządził Monika Frąckowiak

 

 

Budżet i inwestycje

W zakresie zadań własnych na rok 2016 budżet wynosi - 2 195 476,00