logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
d) współdziałniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole,
e) umożliwianiu dzieciom uczestniczenia w lekcjach religii.
 
Stanowiska
1. Dyrektor                                1 etat
2. Nauczyciele                           17 etatów 
3. Intendentka                           1 etat
4.Główna księgowa                    5/8 etatu
5.Inspektor do spraw kadr i płac   1/2 etatu
6. Kucharka                                 1 etat
7. Pomoc kuchenna                        2 etaty
8. Woźna oddziałowa                      3 etaty
9. Pomoc nauczyciela                      5 etaty
10. Konserwator ogrodnik                1 etat