logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dziecieom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etniczej, jezykowej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej .
Stanowiska
1. Dyrektor           1 etat
2. Nauczyciele      11 etatów
3. Intendentka        1 etat
4. Główna księgowa 1/2 etatu
5. Inspektor  1/2 etatu
6. Kucharka           2 etaty
7.Pomoc kuchenna  1 etat
8. Woźna oddziałowa 6 etatów
9. Pomoc nauczyciela  1 etat
10. Konserwator ogrodnik 1 etat