logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania
Przedszkole realizuje cele i zadaia określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym pontencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym,
b) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
 
Stanowiska
1. Dyrektor                        1 etat
2. Nauczyciele                    9 etatów
3. Intendentka                    1 etat
4. Główna księgowa           1/2 etatu
5. Inspektor do spraw kadr i płac   1/2 etatu
6. Kucharka                       1 etat
7. Pomoc kuchenna            2 etaty
8. Woźna oddziałowa         4 etaty
9. Pomoc nauczyciela         2 etaty
10. Konserwator                1 etat