logo logo
logo bip

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w fomie ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku.

II. SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

1. Przesłać pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie.

2. Złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

3. Przesłać faxem.

4. Przesłać pocztą elektroniczną.

III. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji lub umorzenia postępowania. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

V. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. tj. Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1330 ze zmianami.

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie

VII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Ewa Jurga – Kąkol – sekretariat SP2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie