logo logo
logo bip

                                                       Cele i zadania szkoły

 

 

                                                                      § 3

 

1.    Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program

     Wychowawczo- Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz

     potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

2.  Nadrzędnym celem działań szkoły jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój

     intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny uczniów oraz kształtowanie u uczniów

     postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym

     świecie.

 

3. W szczególności Szkoła: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim

    poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji programowej Szkoły; 

2)  zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko

    wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań uczniów; 

3) z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów,

    między innymi poprzez: 

a)   organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, 

b)   stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury osobistej,

c)   przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 

     i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie,

d)   zapewnianie poszanowania uczniów, ich godności osobistej, wolności

     światopoglądowej i wyznaniowej,

e)    umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

f)    wskazywanie możliwości działalności charytatywnej, m.in. w wolontariacie oraz

     uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi;

g)   umożliwianie uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki

      w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej;

h)   umożliwianie absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku

     kształcenia;

4) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę    

     o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze

     i środowisku naturalnym;

5) kształtuje i rozwija wśród uczniów następujące cechy osobowości: przedsiębiorczość,

     kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się,

     skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

6)  dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz wymagań

    egzaminacyjnych;

7)  upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy

     wobec problemów ochrony środowiska;

8)  upowszechnia wiedzę prozdrowotną oraz kształtuje postawę odpowiedzialności za

     zdrowie i życie swoje i innych;

9)   organizuje pomoc i wsparcie uczniom zagrożonym demoralizacją oraz uzależnieniami;

10) organizuje zajęcia i czynności w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające

      potrzeby i zainteresowania uczniów, w formie kół zainteresowań i zespołów;

11) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych

      przedmiotów nauczania;

12) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

      i religijnej w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;

13) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,

14) organizuje i zapewnia uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pomoc

      psychologiczno - pedagogiczną;

15) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału 

      w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów

      w życiu społecznym. 

 

                                                          §  4

 

1.    Zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

     szkoła realizuje poprzez:

1)   objęcie bezpłatnym nauczaniem realizującym programy nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego wszystkich uczniów szkoły oraz dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2)   rozszerzanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich wiedzy poprzez organizację:

a)    kół przedmiotowych i zainteresowań w miarę możliwości finansowych  i kadrowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczniów;

b)   imprez, wycieczek, „zielonych szkół", konkursów przedmiotowych itp.

3)   podtrzymywanie godności i tożsamości narodowej, językowej i tolerancji religijnej,  a w tym:

a)    uroczyste obchody rocznic historycznych i świąt państwowych zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych;

b)   organizację konkursów i olimpiad;

c)    umożliwienie uczestnictwa w lekcjach religii / etyki;

4)   udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej, a w tym:

a)    kierowanie na badania specjalistyczne uczniów mających trudności w nauce oraz wykazujących zaburzenia rozwojowe i emocjonalne;

b)   zapewnienie indywidualizacji nauczania w procesie lekcyjnym;

c)    zapewnienie indywidualnego toku nauczania w uzasadnionych przypadkach;

d)   zorganizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi i z grup dyspanseryjnych;

e)    zorganizowanie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych;

f)    organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do szkoły dzieci niepełnosprawnych;

g)   dostosowanie uczniom objętym kształceniem specjalnym programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie opracowanego dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

      uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

h)   objęcie uczniów ze względu na stan zdrowia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w oparciu o opinię publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej  

     formie.

3. Szkoła realizuje swoje zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji

    i ochrony zdrowia.

4. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

    szkołę, poprzez:

1)    realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 54 niniejszego Statutu;

2)    pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z zasadami w § 58 ust.3. Zasady

       organizacyjnoporządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły.

       Dyżur nauczycieli rozpoczyna się o godzinie 7.50 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;

 3)   opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  

       w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne

       jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program

       tego wymaga; 

5)     przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, 

       w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;

6)    obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

7)    umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

8)    dpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

9)    oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

10)  prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami

       zajmującymi się ruchem drogowym;

11)  kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia

       bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli

       obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

12)  umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

13)  oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

14)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób

       uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

15)  ogrodzenie terenu szkoły;

16)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

17)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni

       i pomieszczeń gospodarczych;

18)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed

      ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów

      zabezpiecza się kratami;

19)   wyposażenie pomieszczeń szkoły: pokoju nauczycielskiego, sali gimnastycznej,

       gabinetu pielęgniarki i pedagoga szkolnego w apteczki zaopatrzone w niezbędne

       środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

20)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,

       w tym dzieci niepełnosprawnych;

21)   zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach

       i wycieczkach poza teren szkoły;

22)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

23)  udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych

       zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji 

       i preparatów;

24)  zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

       poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których

       przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.