logo logo
logo bip

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy zespołu, a w szczególności zapewnia uczniom:

 

 • - poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej naukę na następnym etapie kształcenia;

 

 

 • - traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do zrozumienia świata, ludzi i siebie;

 

 

 • - rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

 

 

 • - znalezienie w zespole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

 

 

 • - sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;

 

 

 • - udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

Stanowiska:

 

 • Dyrektor mgr Emilia Grajewska-Banaszak 
 • Wicedyrektor mgra Hanna Konieczna; mgr Lucyna Napierała 
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny mgr Katarzyna Taciak
 • Nauczyciel bibliotekarz mgra Iga Kasztelan -Jęcz
 • Główny księgowy mgr Agnieszka Szukalska
 • Specjalista ds. kadr i płac Beata Zbąska 
 • Sekretarz szkoły mgr Marta Włodarska
 • Intendent Jolanta Graf
 • Kucharka
 • Pomoc kuchenna
 • Sprzątaczka
 • Woźna
 • Konserwator
 • Pomoc nauczyciela