logo logo
logo bip
Ogłoszenie i komunikaty

KOMUNIKAT DOT. DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

    W  związku  coraz  liczniejszymi  przypadkami  wykorzystywania  danych  osobowych  przez  osoby  trzecie informujemy, że  niedopuszczalne  jest pozostawianie  dowodu  osobistego  „pod  zastaw „. Przypadki  takie  mają  najczęściej  miejsce w różnego rodzaju  wypożyczalniach itp.  instytucjach. Zachowanie  takie  jest  nie  zgodne  z art. 33  „Ustawy o ewidencji ludności i dowodach  osobistych”  i  w przypadku  nieuczciwych przedsiębiorców  skutkować  może  karą  określoną  w  art.  55  pkt  1 i 2 w/w ustawy.

Pozostawienie  dowodu  osobistego  (  lub innych dokumentów  tożsamości -  prawo jazdy ,  dow.  rejestracyjny,  paszport  czy  legitymacja szkolna lub  studencka)  wiąże  się z  możliwością  wykorzystania  danych  w  nich  zawartych  przez  nieuczciwego  pracownika  firmy  usługowej  do  popełnienia  przestępstwa  na  szkodę  osoby,  której  dane zostały  wykorzystane.

    Jednocześnie  informujemy,  że   w  przypadku  utraty  dowodu  osobistego  należy  niezwłocznie  zgłosić  ten  fakt  w  najbliższym  organie  gminy  ( urząd  miejski  lub  urząd  gminy) ,  a  podczas  pobytu  za  granicą w  urzędzie  konsularnym. Dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  fakt  utraty  dowodu osobistego należy  również  zgłosić  w  dowolnym  banku. Powyższe  zostanie  odnotowane  w  systemie  informatycznym,  co  skutkować  będzie  uniemożliwieniem  zaciągnięcia  zobowiązań  przez  przestępcę  z  wykorzystaniem  danych  osobowych  poszkodowanej  osoby.

Lista wiadomości