logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administrcji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 8. Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków zez źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załacznik nr 11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

1. Budżet Gminy Miejskiej za 2017 rok

   1.1. Wstęp

   1.2. Dochody budżetowe

        /punkty 1, 1.1 i 1.2/

   1.3. Wydatki budżetowe

2. Informacja o stanie zobowiązań i należności

3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016

4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych

    4.1. Miejski Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

           /punkty 1.3, 2, 3 i 4/

Lista wiadomości