logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2017 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2017 roku przedstawia się następująco:

                         w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

96.112.847,05

95.451.608,31

99,31

Wydatki

100.370.926,93

96.648.428,17

96,29

Nadwyżka/ Deficyt

-4.258.079,88

-1.196.819,86

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 95.451.608,31 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                            16.237.641,70 zl,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         301.991,61 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              2.746.430,82 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                             80.419,54 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 1                                                                               215.378,54 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 2                                                                               131.798,94 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 3                                                                               361.591,48 zł,
 • Szkoła Podstawowa nr 4                                                                               238.869,63 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                     191.014,27 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                     189.589,85 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                     148.769,26 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                       54.784,09 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                 74.553.328,58 zł.

Wydatki w wysokości 96.648.428,17 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 97,47% planu.

Na planowaną kwotę 2.964.629,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.889.480,59 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,40% planu.

Na planowaną kwotę 2.908.229,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.890.864,44 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,14%  planu.

Na planowaną kwotę 1.549.000,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.551.126,66 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,85% planu.

Na planowaną kwotę 1.549.000,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.516.063,41 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,73% planu.

Na planowaną kwotę 1.150.941,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.147.851,57 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,48% planu.

Na planowaną kwotę 1.150.941,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.144.957,51 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,02% planu.

Na planowaną kwotę 428.885,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 428.960,63 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,08% planu.

Na planowaną kwotę 428.885,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 424.945,01 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,95% planu.

Na planowaną kwotę 2.023.227,12 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.022.232,09 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,68% planu.

Na planowaną kwotę 2.023.227,12 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.976.365,70 zł.

Lista wiadomości