logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w I półroczu 2019 roku

Załacznik nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2019 roku

Załącznik nr 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załacznik nr 10. Zmiany w planie wydatków na realizację pregramów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

(1. Budżet Gminy Miejskiej za 2019 rok

2. Informacja o stanie zobowiązań i należności

3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018

4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych)

 

Lista wiadomości