logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lista wiadomości