logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPR.ROCZNE Z WYK.PLANU FINANS.ZA 2019R.SPZOZW K-IE,KOK,MBP W K-IE,MBP W K-IE

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, Kościańskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, Muzeum Regionalnego w Kościanie

Lista wiadomości