logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

1. Budżet Miasta Kościana za I półrocze 2006 roku
    1.1. Wstęp (*.pdf)
    1.2. Dochody budżetowe (*.pdf)
    1.3. Wydatki budżetowe (*.pdf)
2. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2005 (*.pdf)
3. Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja Podatkowa (*.pdf)
4. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych (*.pdf)
5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*.pdf)
6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)
    6.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
    6.2. Przedszkola
    6.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
7. Przychody i koszty instytucji kultury (*.pdf)
    7.1. Kościański Ośrodek Kultury
    7.2. Miejska Biblioteka Publiczna
    7.3. Muzeum Regionalne
8. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (*.pdf)
9. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie (*.pdf) 
 
Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2006 roku (*.pdf) 
Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 6. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu należności na rzecz Miasta w I półroczu 2006 roku, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja Podatkowa (*.pdf)
Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 8. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I pólroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 9. Wykonanie przychodów i wydatki zakładów budżetowych w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
Załącznik nr 10. Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2006 roku (*.pdf)
 
 
   
Lista wiadomości