logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO -INSTYTUCJI KULTURY - OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIEZA I PÓŁ

SPIS TREŚCI
 
załącznik nr 1      Wykonanie dochodów budżetowych z I półroczu 2010 roku
załącznik nr 2      Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku
załącznik nr 3      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
                       rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu
                       2010 roku
załącznik nr 4      Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej
                       Kościan w I półroczu 2010 roku
załacznik nr 5      Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2010
                      roku
załącznik nr 6      Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach
                      w spłacaniu należności na rzecz Gminy Miejskiej Kościan
                      w I półroczu 2010 roku, do których nie stosuje się ustawy
                      - Ordynacja Podatkowa
załącznik nr 7      Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
                      w I półroczu 2010 roku
załącznik nr 8      Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki
                      wodnej w I półroczu 2010 roku
załacznik nr 9      Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
                      w I półroczu 2010 roku
załącznik nr 10     Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2010 roku
załącznik nr 11    Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów    
                      alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu
                      profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
                      w I półroczu 2010 roku
załącznik nr 12    Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
                      z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
                      niepodlegających zwrotowi
 
1. Budżet Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2010 roku
    1.1. Wstęp
    1.2. Dochody budżetowe
    1.3. Wydatki budżetowe
2. Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009
4. Informacja dotycząca dokonanychumorzeń oraz udzielonych ulg w spłacaniu
    należności na rzecz Gminy Miejskiej Kościan, do których nie stosuje się ustawy
    - Ordynacja Podatkowa
5. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
   punkty 2-5
6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
   6.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
   6.2. Przedszkola
   6.3 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
7. Instytucje Kultury
8. Ośrodek Rehabilitacyjny
    1. wykonanie planu finansowo - rzeczowego
    2. załącznik
    3. Należności i zobowiązania
 
Lista wiadomości