logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: -INSTYTUCJI KULTURY, -OŚRODKA REHABULITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, -WARSZTATÓW TERAPI ZAJĘCIOWEJ ZA 2

 

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA

ORAZ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

                                     - INSTYTUCJI KULTURY,

                                     - OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA  

                                        DZIECI I MŁODZIEŻY,

                                     - WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

ZA 2007 ROK

 
 

 

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku (*.pdf)

3

 

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2007 roku (*.pdf)

10

 

Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w 2007 roku (*.pdf)

23

 

Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w 2007 roku (*.pdf)

26

 

Załącznik nr 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2007 roku (*.pdf)

30

 

Załącznik nr 6. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu należności na rzecz Miasta w 2007 roku, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa (*.pdf)

33

 

Załącznik nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2007 roku (*.pdf)

35

 

Załącznik nr 8. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku (*.pdf)

37

 

Załącznik nr 9. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku (*.pdf)

38

 

Załącznik nr 10. Przychody i koszty instytucji kultury w 2007 roku (*.pdf)

42

1.

Budżet Miasta Kościana za 2007 rok (*.pdf)

43

 

1.1. Wstęp

43

 

1.2. Dochody budżetowe (*.pdf)

58

 

1.3. Wydatki budżetowe (*.pdf)

74

2.

Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych

126

3.

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2006

130

4.

Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa

130

5.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

131

6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Punkty 2 - 6 (*.pdf)

 

133

7.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)

135

 

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

135

 

7.2. Przedszkola

137

 

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

145

8.

Instytucje kultury (*.pdf) 

148

9.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (*.pdf)

172

10.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie (*.pdf)

185

Lista wiadomości