logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: -INSTYTUCJI KULTURY, -OŚRODKA REHABULITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZA I PÓŁROCZE 2009

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA  ORAZ

PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

                                     - INSTYTUCJI KULTURY,

            - OŚRODKA REHABILITACYJNEGI

  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

 

KOŚCIAN, SIERPIEŃ 2009 ROKU
 

SPIS TREŚCI

 

 

 

str.

 

Załącznik nr 1. (*.pdf) Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2009 roku

3

 

Załącznik nr 2. (*.pdf) Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku

11

 

Załącznik nr 3. (*.pdf) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu  2009 roku

27

 

Załącznik nr 4. (*.pdf) Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w I półroczu 2009 roku

30

 

Załącznik nr 5. (*.pdf) Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu  2009 roku

35

 

Załącznik nr 6. (*.pdf) Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach  w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana w I półroczu 2009 roku, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa

41

 

Załącznik nr 7. (*.pdf) Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w I półroczu 2009 roku

43

 

Załącznik nr 8. (*.pdf) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku

45

 

Załącznik nr 9. (*.pdf)Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2009 roku

46

 

Załącznik nr 10. (*.pdf)  Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2009 roku

49

 

Załącznik nr 11. (*.pdf) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2009 roku

50

 

Załącznik nr 12. (*.pdf) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu  UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

53

1.

Budżet Miasta Kościana za I półrocze 2009 roku

54

 

1.1. Wstęp (*.pdf)

54

 

1.2. Dochody budżetowe (*.pdf) 

59

 

1.3. Wydatki budżetowe (*.pdf)

75

2.

Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych

123

3.

Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008

126

4.

Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa

128

5.

Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych

129

6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

punkty 2 - 6. (*.pdf)

 

7.Przychody i wydatki zakładów budżetowych (*.pdf)

130

      

 

 

7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

132

 

7.2. Przedszkola

134

 

7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

137

8.

Instytucje kultury (*.pdf)

139

9.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie (*.pdf)

154

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości