logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2011 ROK

SPIS TREŚCI
Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów budżetowych w 2011 roku
Załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetowych w 2011 roku
Załącznik nr 3
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2011 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 4
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku
Załącznik nr 5
Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2011 roku
Załącznik nr 6
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2011 roku
Załącznik nr 7
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2011 roku
Załącznik nr 8
Przychody i koszty instytucji kultury w 2011 roku
Załącznik nr 9
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2011 roku
Załącznik nr 10
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik nr 11
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego
1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ ZA 2011 ROK
1.1 Wstęp
1.2 Dochody budżetowe
1.3 Wydatki budżetowe
2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM  ROKU 2011
   /punkty 2-3/
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
   4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
   4.2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 
Lista wiadomości