logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2012 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 4 Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków majatkowych w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 7 Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 8 Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 9 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2012 roku
Załącznik nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
1. Budżet Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2012 roku
    1.1. Wstęp
    1.2. Dochody budżetowe
    1.3. Wydatki budżetowe
2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych
3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011
    punkty 2-3
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
    4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
    4.2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Lista wiadomości