logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I. Informacja o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2012 roku
II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej
     wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2018
     1. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
      treść informacji
      2. Informacja o przebiegu realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
      treść informacji
      3. Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielonych przez Gminę
      treść informacji
Lista wiadomości