logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA 2012 ROK

SPIS TREŚCI:
Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku
Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w 2012 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2012 roku
Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2012 roku
Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2012 roku
Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 roku
Przychody i koszty instytucji kultury w 2012 roku
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2012 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego
1. BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ ZA 2012 ROK
1.1. Wstęp
1.2. Dochody budżetowe
1.3. Wydatki budżetowe
2. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
3. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2012
punkty 2-3
4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych
4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
4.2. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Lista wiadomości