logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościanustawami w I półroczu 2013 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Załącznik nr 4 Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 7 Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 8 Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 9 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2013 roku
Załącznik nr 10 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Załącznik nr 11 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
 1. Budżet Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2013 roku
1.1 Wstęp
1.2. Dochody budżetowe
1.3. Wydatki budżetowe
 2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych
 3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012
 4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego
/punkty 2-4/
 
Lista wiadomości