logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

          w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

69.300.958,62

67.966.739,77

98,07

Wydatki

71.402.640,20

68.830.882,66

96,40

Nadwyżka/ Deficyt

-2.101.681,58

-864.142,89

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 67.966.739,77 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Ø  Urząd Miejski Kościana                                                                 16.115.707,39 zł,

Ø  Ośrodek Pomocy Społecznej                                                              122.578,67 zł,

Ø  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                   1.869.490,20 zł,

Ø  I Liceum Ogólnokształcące                                                                157.557,19 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 1                                                                             203.856,79 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 2                                                                             117.372,47 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 3                                                                             356.002,53 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 4                                                                             250.125,38 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                          192.970,58 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                          238.826,68 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                          207.166,68 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                            83.797,03 zł,

Ø  Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                      48.051.288,18 zł.

 

Wydatki w wysokości 68.830.882,66 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø  Urząd Miejski Kościana                                                                 20.602.279,38 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Kościański Trakt Rekreacyjny"                          23.185,25 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Termomodernizacja Obiektów                        788.698,66 zł,

      Użyteczności Publicznej"

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Instytut Młodego Człowieka"                                   0,00 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - „Instytut Młodego Człowieka 2"                       243.996,00 zł,

Ø  Urząd Miejski Kościana - POIG Internet szerokopasmowy                      117.995,65 zł,

Ø  Ośrodek Pomocy Społecznej                                                          14.292.317,95 zł,

Ø  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                   3.895.384,99 zł,

Ø  I Liceum Ogólnokształcące                                                              4.566.999,03 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 1                                                                           4.746.462,46 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 2                                                                           3.187.058,93 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 3                                                                           5.590.247,95 zł,

Ø  Zespół Szkół nr 4                                                                           5.296.036,40 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                        1.676.947,05 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                        1.411.119,43 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                        1.232.833,73 zł,

Ø  Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                        1.159.319,80 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

 

Ø  Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 97,75% planu.

Na planowaną kwotę 2.424.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.369.945,44 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,15% planu.

Na planowaną kwotę 2.355.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.312.036,30 zł,

 

Ø  Kościański Ośrodek Kultury:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,89%  planu.

Na planowaną kwotę 1.411.200,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.423.792,16 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,00% planu.

Na planowaną kwotę 1.411.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.397.114,70 zł,

 

Ø  Miejska Biblioteka Publiczna:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,34% planu.

Na planowaną kwotę 912.096,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 906.054,59 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,26% planu.

Na planowaną kwotę 912.096,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 905.319,89 zł,

 

Ø  Muzeum Regionalne:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,87% planu.

Na planowaną kwotę 380.261,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 383.572,44 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 94,75% planu.

Na planowaną kwotę 380.261,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 360.312,42 zł,

 

Ø  Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,99% planu.

Na planowaną kwotę 1.928.539,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.928.269,67 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,61% planu.

Na planowaną kwotę 1.928.543,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.920.994,19 zł.

Lista wiadomości