logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościanustawami w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 4. Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2014 roku

Załacznik nr 7. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 8. Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik nr 11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

1. Budzet Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2014 roku

    1.1. Wstęp

    1.2. Dochody budżetowe

    1.3. Wydatki budżetowe

2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych

3. Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego

    4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

          /punkty 2-4/

Lista wiadomości