logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

       w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.305.181,05

74.566.323,08

99,02

Wydatki

78.207.297,06

74.849.934,61

95,71

Nadwyżka/ Deficyt

-2.902.116,01

-283.611,53

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 74.566.328,08 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 74.849.934,61 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

 • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,45% planu.

  Na planowaną kwotę 2.914.017,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.868.953,13 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,40% planu.

  Na planowaną kwotę 2.875.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.858.380,19 zł.

 • Kościański Ośrodek Kultury

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,98%  planu.

  Na planowaną kwotę 1.526.571,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.526.190,96 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,55% planu.

  Na planowaną kwotę 1.526.571,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.519.731,33 zł.

 • Miejska Biblioteka Publiczna:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu.

  Na planowaną kwotę 1.056.841,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.056.830,95 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,97% planu.

  Na planowaną kwotę 1.056.841,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.056.568,51 zł.

 • Muzeum Regionalne:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,68% planu.

  Na planowaną kwotę 468.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 462.349,41 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 96,35% planu.

  Na planowaną kwotę 468.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 451.440,65 zł.

 • Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie:

  §  przychody zostały zrealizowane w wysokości 102,73% planu.

  Na planowaną kwotę 2.085.918,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.142.824,10 zł,

  §  koszty zostały zrealizowane w wysokości 95,77% planu.

  Na planowaną kwotę 2.085.918,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.997.666,63 zł.

Lista wiadomości