logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik nr 1 . Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 2 . Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 3 . Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan ustawami w I półroczu 2016 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 4 . Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 5 . Wykonanie wyatków majątkowych w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 6 . Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 7 . Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 8 . Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2016 roku

Załącznik nr 9 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2016 roku

1. Budżet Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2016 roku

   1.1. Wstęp

   1.2. Dochody budżetowe

   1.3. Wydatki budżetowe

2. Informacja o stanie zobowiązań i należności

3. Informacja o realizacjiwydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015

4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego

    4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

           /punkty 2-4/

Lista wiadomości