logo logo
logo bip
PROJEKT BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA NA 2006 ROK
1.Projekt uchwały Rady Miejskiej K-na w sprawie uchwalenia budżetu miasta K-na na 2006r (*.pdf)
 
2. Załączniki:
   Załącznik nr 1. Planowane dochody budżetu Miasta Kościana na 2006 rok (*.pdf)
   Załącznik nr 2. Planowane wydatki budżetu Miasta Kościana na 2006r (*.pdf)
   Załącznik nr 3. Przychody i rozchody w budżecie miasta Kościana na 2006 rok (*.pdf)
   Załącznik nr 4. Dochody zw. z real. zad. z zakr. admin. rządow. i innych zlec. miastu ustaw(*.pdf)
   Załącznik nr 5. Wydatki zw. z real. zad. z zakr. admin. rządow. i innych zlec. miastu ustaw.(*.pdf)
   Załącznik nr 6. Dochody zw.z real. zad.z admin. rząd.i innych zad.zlecon.miastu ustawami (*.pdf)
   Załącznik nr 7. Dochody i wydatki zw.z realiz.zad.wspól.realiz.w drodze porozum.między jst(*.pdf)
   Załącznik nr 8. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2006 roku (*.pdf)
   Załącznik nr 9. Planowane wieloletnie limity wydatków inwestycyjnych (*.pdf)
   Załącznik nr 10. Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku (*.pdf)
   Załącznik nr 11. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych (*.pdf)
   Załącznik nr 12. Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w 2006 roku (*.pdf)
   Załącznik nr 13. Dotacje dla podmiotów nie zalicz. do sekt.fin. publ. na realiz.zad. własnych (*.pdf)
   Załącznik nr 14. Zest. przych. i wydat. Gmin.Fund. Ochr. Środow. i Gosp.Wodn.na 2006r (*.pdf)
 
3. Objaśnienia do projektu budżetu miasta Kościana na 2006 rok (*.pdf)
 
4. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2005 r (*.pdf)