logo logo
logo bip
Finanse publiczne

NUMER KONTA BANKOWEGO

 

Urząd Miejski Kościana informuję, że od dnia 1 kwietnia 2012r uległ zmianie numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat m.in. tytułem :

Ø      wykupu mieszkań i nieruchomości,

Ø      przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,

Ø      decyzji za zajęcie pasa drogowego,

Ø      faktur czynszowych + media,

Ø      wyceny lokalu, wadiów na wydzierżawienie pomieszczeń ,

Ø      opłat cmentarnych, odszkodowań, zezwoleń na sprzedaż alkoholu, decyzji za wycinkę drzew, zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA

AL. KOŚCIUSZKI 22

64 – 000 KOŚCIAN

konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościanie

Nr konta :  23 8666 0004 0103 7426 2000 0032

Nie ulega zmianie numer konta bankowego, na który dokonuje się wpłat tytułem: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, wieczystego użytkowania, opłaty adiacenckiej, opłaty targowej, mandatów oraz opłaty skarbowej.

Nr konta :  03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

Uchwała nr XLVI/543/06 RMK z 26.10.2006r w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariac

treść uchwały (*.pdf)

Uchwała NrXXVIII/334/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.12.2004r w sprawie trybu postęp.o udzielenie dotacji na inne zadania publ.niż określ.w ust.o działal.pożytku publ.i o wolontariacie,

tekst uchwały