logo logo
logo bip

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarzadzenie

Zadania z zakresu pomocy spolecznej

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadania z zakresu ochrony zwierzat

Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Oferty rozpatrzone negatywnie

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty realizacji zadania w terminie maksymalnie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

Zalacznik 3 - harmonogram

Zalacznik 4 - kalkulacja

Zalacznik 5 - rezultaty

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarzadzenie

Oferta

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarzadzenie

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty realizacji zadania w terminie maksymalnie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

Zalacznik 3 - harmonogram

Zalacznik 4 - kalkulacja

Zalacznik 5 - rezultaty

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała - program współpracy na 2020 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Program współpracy na 2019 rok

Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji

Uchwała