logo logo
logo bip

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie

Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz ofert rozpatrzonych negatywnie

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest zaktualizować ofertę realizacji zadania w systemie witkac.pl

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Kościana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert złozonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadan publicznych w 2022 r.

Załącznik

Formularz zgłoszenia

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie 

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życ

Zarządzenie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie 

Konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarządzenie

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r.

Zarządzenie

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Oferty rozpatrzone negatywnie

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty realizacji zadania w terminie maksymalnie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

Załącznik nr 3 - harmonogram

Załącznik nr 4 - kalkulacja

Załącznik nr 5 - rezultaty

 

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarzadzenie

Zadania z zakresu pomocy spolecznej

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadania z zakresu ochrony zwierzat

Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Oferty rozpatrzone negatywnie

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty realizacji zadania w terminie maksymalnie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

Zalacznik 3 - harmonogram

Zalacznik 4 - kalkulacja

Zalacznik 5 - rezultaty

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza konkurs na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarzadzenie

Oferta

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Program współpracy na rok 2022

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Program współpracy

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Uchwała - program współpracy na 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Program współpracy na 2019 rok

Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji

Uchwała

Sprawozdanie z realizacji programu za 2019 rok

Sprawozdanie