logo logo
logo bip

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

1. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (załącznik nr 1);

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

3. Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/przedszkola;

5. Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

6. Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

7. Poświadczona kopia odpisu aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska.

2. Termin załatwienia sprawy:       

Zgodnie z  art. 9b ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Burmistrz Miasta Kościana wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Burmistrz Miasta Kościana wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku

3. Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

(załącznik nr 2 - formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia)

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Burmistrz Miasta Kościana wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,

- poświadczoną kopię dotychczasowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie - harmonogram

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży - ogłoszenie ofertowe

Stomatolog - ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Informacja

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Klauzula informacyjna  

Uchwała - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Uchwała- kryteria

Zarządzenie - harmonogram

Zarządzenie - wzór wniosku i zgłoszenia

Oświadczenie nr 1 

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3 

Oświadczenie nr 4 

Oświadczenie nr 5 

Oświadczenie nr 6 

Oświadczenie będące  załącznikiem do zgłoszenia

Uchwała Nr XI/128/15 Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Uchwała

UCHWAŁA NR XXX/316/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych prze

uchwała

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Zgłoszenia do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięych. Rejestr prowadzi Burmistrz Miasta Kościana przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62 a ww. ustawy na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/

Dzienny opiekun

Zgodnie z art. 36 ust. 1 a  pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościana wykazu. Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów składa się wyłącznie w systemie elektornicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ 

 

Informacja dla pracodawców - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc

wniosek-mlodociany.doc

wniosek-zgloszenie.doc

formularz informacji przedstwianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc

oswiadczenie o otrzymanej pomocy.doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020

Oświadczenie o poniesionych kosztach