logo logo
logo bip

 

XV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 9 czerwca 2016 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapytania i wolne wnioski

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Kościana

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej      pobierz

6. Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym  pobierz

7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  pobierz

9. Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury  pobierz

10. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego im. Henryka Florkowskiego  pobierz

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego  pobierz

12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia :

12.1.   przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok,

12.2.   przedstawienie sprawozdania finansowego,

12.3.   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu za 2015 r.,

12.4.   przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan według stanu na 31.12.2015 r.,

12.5.   przedstawienie opinii komisji stałych,

12.6.   przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,

12.7.   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

12.8.   dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie:

13.1.   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok - proj. nr 163

13.2.   udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok - proj. nr 164

przerwa

13.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budżetowego - proj. nr 165

13.4. udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan - proj. nr 161

13.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu - proj. nr 162

13.6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan  -  proj. nr 167   zal.1   zal.2   objaśnienia

13.7. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 168 zal.1   zal.2   zal.3   zal.4   zal.5   zal.6   zal.7   zal.8

13.8. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 166

13.9. Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana - proj. nr 171

13.10. skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie - proj. nr 170

13.11. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - proj. nr 169

14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15. Wolne głosy

16. Zakończenie sesji

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   (-) Piotr Ruszkiewicz

 

 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 6 czerwca 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 r.

5. Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury.

6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego im. H. Florkowskiego.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Tomaszewskiego.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Wolne głosy.

10. Zakończenie.       

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                          (-) Paweł Grodziski

 

 Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 166

5.2. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa - proj. nr 169

6. Zwiedzenie oczyszczalni ścieków.

7. Wolne głosy.

8. Zakończenie.

 

                                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                                          (-) Teodor Kubacki

 

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 czerwca 2016 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

5.1. udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan - proj. nr 161

5.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kościańskiemu - proj. nr 162

5.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu  wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budżetowego - proj. nr 165

5.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 167

5.5. zmian uchwały budżetowej na 2016 rok  - proj. nr 168

5.6. zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - proj. nr 166

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                     (-) Aleksander Heller